Automaty so sladkosťami by mali byť v školách podľa odborníka zakázané

Štát by mal podľa gastroenterológa Miloša Bubána upravovať v školských zariadeniach umiestňovanie automatov so sladkosťami či sladenými nápojmiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/6038-automaty-so-sladkostami-by-mali-byt-v-skolach-podla-odbornika-zakazane

V súlade s auktaulizovaným Programom ozdravenia výživy obyvateľov SR MŠ SR upravuje v Pedagogicko - organizačných pokynoch na rok 2008/2009 sortiment tovaru v automatoch, ktoré sú umiestňované v školách a školských zariadeniach. Tento sortiment musí byť v súlade s výživovým trendmi a nie je možné v nich ponúkať nápoje colového charakteru, s obsahom chinínu a tabakové výrobky.
Umiestňovanie automatov v školách je v kompetencii zriaďovateľov a riaditeľov škôl, ktorí za plnenie úloh, vyplývajúcich z Pedagogicko - organizačných pokynov nesú plnú zodpovednosť.
Školský mliečny program v školách a školských zariadeniach je realizovaný podľa lokálnych podmienok v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR už niekoľko rokov. Nedostatkom je, že distribučná sieť a výrobcovia mlieka sa neustále menia a nestačia pokryť dopyt potencionálnych spotrebiteľov mlieka a mliečnych produktov z radov detí a žiakov. V súčasnosti MŠ SR v spolupráci s MP SR pripravuje národnú stratégiu pre implementáciu programu School Fruit Scheme - Ovocie a zelenina do škôl v súlade s nariadením Rady (ES) č. 13/2009 z 18. decembra 2008. Národný program prevencie obezity kladie dôraz na propagáciu zdravej výživy a pohybovú aktivitu. Propagácia bude orientovaná na vnímanie detí a rodiny, aby sa zvýšila konzumácia ovocia a zeleniny.