Sestry chcú zmeniť svoje postavenie v sociálnych zariadeniach

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek požaduje prijatie záväznej právnej normy, ktorá upraví poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. Pritom by mali byť zachované práva klientov, zakotvili by sa personálne normatívy, postavenie sestier a určili by sa aj zdroje financovania týchto zariadeníToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3660-sestry-chcu-zmenit-svoje-postavenie-v-socialnych-zariadeniach

Vzniknutá situácia si vyžaduje urýchlené riešenie, nakoľko už dnes je veľmi ťažké získať kvalifikovaných zamestnancov do zariadení sociálnych služieb - či už sestry, ale aj sanitárky, sanitárov. Ktorá absolventka v odbore ošetrovateľstvo s vysokoškolským vzdelaním - bakalárskym či magisterským nastúpi do zariadenia za takýchto podmienok? Budú sa v budúcnosti o túto “skupinu občanov”, s ktorými si osud nemilosrdne zahral starať len " ľudia z ulice" - teda bez vzdelania? Pritom ide o vysoko náročnú starostlivosť o klientov mentálne postihnutých s rôznymi pridruženými chorobami, s ťažkými poruchami správania, o klientov s rôznymi psychiatrickými diagnózami - narastá počet schizofrenikov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, občanov s rôznou formou demencií - Alzheimerova, Parkinsonova. Vzhľadom na postihnutie títo klienti často nedokážu verbalizovať svoje zdravotné problémy a je výlučne na sestre, aby postrehla akékoľvek zmeny zdravotného stavu klienta.
Považujem to za neschopnosť dvoch ministerstiev, ktoré od r.2004 nedokážu, resp. nemajú záujem riešiť vzniknutú situáciu, na ktorú už opakovane poukazovala SKSaPA aj Sekcia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb.
Prečo majú sestry riešiť závažnú chybu v legislatíve získavaním licencií, resp. ošetrujúci lekári, ktorí navštevujú zariadenia uzatváraním dohody o pracovnej činnosti so sestrou zamestnanou v zariadení sociálnych služieb, aby bolo takýmto spôsobom legalizované poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb?