Škoda spôsobená na vnesených alebo odložených veciach


(Admin Zzz.sk) #1

Škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach upravuje Občiansky zákonník v §433 až 437. Tento typ zodpovednosti je zodpovednosťou objektívnou, teda nie je podstatné či prišlo zo strany zdravotníckeho pracovníka k zavineniu alebo nieToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7641-skoda-sposobena-na-vnesenych-alebo-odlozenych-veciach