Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2009 - 2011

Správa vychádza zo základných údajov demografického vývoja obyvateľstva Slovenskej republiky, ktoré tvoria jej úvodnú časť. Opisuje epidemiologickú situáciu vo vývoji vybraných skupín chronických neinfekčných i infekčných ochorení za uvedené obdobie. Popisuje vývoj najzávažnejších chronických ochorení a iných závažných skupín chorôb z pohľadu úmrtnosti, chorobnosti, práceneschopnosti, invalidizácieToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12585-sprava-o-zdravotnom-stave-obyvatelstva-sr-za-roky-2009-2011