Stanovisko výboru SSVPL SLS k súčasnej liekovej politike

V súčasnosti na Slovensku nie je dobrá situácia v zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo. V ukazovateľoch zdravia, ako je stredná dĺžka života alebo stredná dĺžka života bez choroby, výrazne zaostávame za krajinami rozvinutej Európy. V diagnostikovaní a liečení chronických ochorení pretrvávajú značné nedostatky. Napríklad pri cukrovke. Je dispenzarizovaných cca 300 000 diabetikov. Z tohto počtu je liečená cca 1/3 iba diétou, čo nespĺňa ani bazálne požiadavky modernej medicíny pre liečbu tohto ochorenia. Predpokladá sa, že v teréne sa nachádza ďalších 200tisíc až 300 tisíc nediagnostikovaných diabetikov 2 typu. Prieskumy ukazujú aké veľké rezervy máme v liečbe arteriálnej hypertenzie, chronického zlyhania srdca, osteoporózy, chronických ochorení dýchacích ciest, porúch výživy u seniorov, v liečbe dekubitov, atďToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9719-stanovisko-vyboru-ssvpl-sls-k-sucasnej-liekovej-politike