Súčasné trendy vo výžive mladej generácie

Výživa je jedným z hlavných činiteľov, ktoré rozhodujú o zdravotnom stave dieťaťa a určujú potenciál jeho ďalšieho fyzického a psychického rozvoja. Výskumy potvrdzujú, že výživa v detstve a v dospievaní spolu s ďalšími činiteľmi vonkajšieho prostredia do značnej miery určujú dĺžku a kvalitu celého života.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11462-sucasne-trendy-vo-vyzive-mladej-generacie