Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podal štyri podnety na GP SR

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDNZS) zaslal Generálnej prokuratúre SR štyri návrhy na trestné stíhanie v súvislosti s porušením zákona o zdravotnej starostlivosti.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/572-urad-pre-dohlad-nad-zdravotnou-starostlivostou-podal-styri-podnety-na-gp-sr

k odpovedi údzs pod číslom 401-60081/2006 z X.06.Úrad uvádza, že povinnosťou RZP je “zabezpečiť prevoz do najbližšej nemocnice” - takže keď to RZP v danom prípade vykonala, splnila svoju zákonom uloženú povinnosť podľa údzs správne.
S týmto záverom je však v príkrom rozpore nasledujúce:
1/ prítomný manžel pac., skúsený lekár, vyslovil u pac. podozrenie na disekujúcu ruptúru aorty, čo bolo podložené nálezom aneuryzmy asc. aorty a oslabením jej steny, Príslušná zdr.dokumentácia bola na mieste k dispozícii,
2/ manžel-lekár informoval RZP, že pri poslednom kardioecho vyšetrení bola pac. a jej manžel upozornení, že akákoľvek náhla bolestivá senzácia v prekordiu a p. môže veľmi pravdepodobne znamenať, že ide o ruptúru ao,
3/ na základe toho požadoval prevoz pacientky do necelých 40 km vzdialeného banskobystr. kardiocentra… čo RZP odmietla a trvala na prevoze do najbližšej nemocnice -
4/ hoci údzs v svojom vysvetlení sťažovateľovi, exkulpujúcom RZP z akejkoľvek viny, cituje onen paragraf 5 písm.e/, že RZP je povinná “bez zbytočného odkladu po vykonaní zásahu prepraviť osobu, ak si to vyžaduje jej zdravotný stav, do najbližšej nemocnice,KTORá JE SCHOPNá POSKYTNúť DIAGNOSTIKU A LIEčBU NADVAZUJúCU NA POSKYTNUTú ZDRAVOTNú STAROSTLIVOSť”.
… TEDA prevoz “do najbližšej nemocnice” RZP v tomto prípade vykonala, napriek kvalifikovanému naliehaniu pacietkinho manžela na prevoz do kardiocentra ,AVšAK NIE d o TAKEJ, KTORá JE SCHOPNá…ATĎ", čO BOLO LEK RZP jasné.V tom je vysvetlenie údzs rozporné.
V odpovedi údzs uvedená skutočnosť, že lekár RZP poskytuje pomoc za obmedzených dg. možností v tomto prípade nenastala, keďže suspektnosť dg. ao disekcie bola vysoká.
A neospravedlňuje tu ani úradom citovaná povinnosť zabezpečovať plynulosť a nepretržitosť RZP/resp ZZS/.Čím chce úrad povedať, že RZP nemohla podniknôť tak vzdialenú cestu, aby nechýbala “doma”. Ibaže: v takom prípade má možnosť /a povinnosť/ komunikovať s leteckou záchr. službou a zariadiť prevoz vrtulníkom.
Tak veci fungujú i v oveľa primitívnejšom prostredí, kde zdravotníctvo je na nižšom stupni vývoja, než je slovenské.
//Pac. bola hospitalizovaná teda v “najbližšej nemocnici”, kde jej bola venovaná výrazne podpriemerná odborná starostlivosť - uznaná zo strany údzs ako chybná. Až keď jej na druhý deň ráno aorta praskla totálne a došlo k tamponáde srdca, bola prevezená helikoptérou do B.Bystrice, kde za niekoľkominút zomrela.//

Týka sa prvého z uvedených 4 návrhov údzs na trestné stíhanie: nebolo mi známe, že ÚDZS podal návrh na tresné stíhanie v prípade mojej manželky, ktorá exitovala na ruptúru aorty a tamponádu srdca pre vyslovenú indolenciu a diletantizmus RZP i službukonajúcej lek.na interne žiarskej nemocnice.
Mám, prirodzene, záujem sa dozvedieť, jaký výsledok uvedený návrh na trestné stíhanie mal.Rozhodne som nebol spokojný o.i. aj s tým, že ÚDZS celkom z prípadu vyvinil RZP, čo doložil krajne pochybným zdůvodnením.