Výrobcovia liekov predložili rezortu svoje návrhy k zákonom o liekoch

SAFS, ADL a Asociácia zahraničných výrobcov generických liekov (GENAS) sa vo svojich návrhoch venujú najmä nedoriešeným otázkam kontradikcií niektorých zákonov navzájom, faktickej nevykonateľnosti niektorých nových noriem, spresneniu znení niektorých predpisov, celkovej flexibilite trhu, zosúladeniu niektorých ustanovení nových zákonov s platnou európskou legislatívou a posilneniu práv pacientskej verejnostiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12626-vyrobcovia-liekov-predlozili-rezortu-svoje-navrhy-k-zakonom-o-liekoch